תקנון ומדיניות

מבוא

“שין שין” (להלן “האתר”) הינו אתר אינטרנט המאפשר מכירת מוצרים שונים בתחום הצעצועים, פריטי עיצוב, אביזרים. המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט, באמצעות מכירה מאובטחת באתר.

כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה ב”אתר” הינו מודע לתקנון האתר,  מצהיר ומתחייב כי מסכים להוראותיו, וכי לא תהה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של האתר ו/או מפעיליו. “פעולה באתר” משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן “לקוח”) באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין “שין שין”.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל רכישה באמצעות האתר.

לידיעת המשתמשים: הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

 תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת .חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, לאומי ויזה, ישראכרט בע”מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה.

הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא “שין שין”, רשאית למנוע מלקוח מלהשתתף במכירות באתר ע”י ו/או מלהגיש בכל אחד מהמקרים הבאים: – הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון, הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון, הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בשין שין – או בפעילות התקינה של האתר, בכוונת המשתתף לשוב

תשלום ואספקה

המחירים ב”אתר” כוללים מע”מ

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם “שין שין” לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה “שין שין” זכאית לבטל את ההזמנה.

“שין שין” ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב ב”מדיניות משלוחים” שין שין באתר.

כמו כן, “שין שין” מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

ה”אתר” לא יישא במישרין ועקיפין למקרה שבו הרכישה של המשתתף לא התקבל במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתתף לרכוש ו/או לקבל מוצרים.

“שין שין” לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצא בזה.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף “מדיניות משלוחים” כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)

במידה ולא הגיע המוצר אל רוכש המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר אזי הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית לשין שין. במידה והרוכש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, שין שין  תחזיר לרוכש המוצר את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי “שין שין”.

שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח

“שין שין” מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. “שין שין” תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

“שין שין” נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, “שין שין”  לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטול עסקה/מכירה

ביטול עסקה לפי תקנות חוק הגנת הצרכן התשע”א-2010

צרכן רשאי לבטל הסכם ובלבד שביטול הסכם לרכישת  טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם.

דמי ביטול לפי תקנות חוק הגנת הצרכן התשע”א-2010

ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול  בשיעור של 5 אחוז ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהן (ולאחר ניכוי מחיר המשלוח).

נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר  שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

כל  האמור בחוק הגנת הצרכן: במקרה של משלוח סחורה ולא באיסוף עצמי יתקזזו גם עלות המשלוחים של חנות “שין שין” אל הלקוח .

הזיכוי יעשה אך ורק עם הצגת חשבונית מס שקיבל הלקוח ובצירוף אמצעי התשלום.

במידה והוזמן מוצר במיוחד עבור הרוכש ולפי בקשתו , והיה והמוצר הוחזר/ או הרוכש לא הגיע לאוספו תוך שבועיים מיום ההזמנה, יחויב הרוכש על 10% מערך המוצר.

“שין שין” תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

  • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
  • אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג’ כלשהו
  • אם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ביצוע ההזמנה.

אם לאחר ביצוע ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאים שין שין  לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור שין שין  ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק.

מדיניות משלוחים:

אספקת המוצרים תעשה על פי בחירתו של הרוכש (משלוח או איסוף עצמי) .

המחירים המופיעים באתר הינם למשלוחים בישראל ורק לאזורים בהם קיים שירות השילוח.

זמן אספקה: עד 14 ימי עסקים.

לגבי משלוחים לחו”ל יש לפנות טלפונית לברר מחירי המשלוח.

האתר לא יישא באחריות למועד אספקת המוצרים במקרה של שיבושים בחברת השילוח.

ניתן גם לאסוף את המוצר באופן עצמי- בתיאום מראש בטלפון 052-3894167

מדיניות החלפות והחזרות:

* עפ”י חוק הגנת הצרכן ניתן להחזיר כל מוצר שנרכש, באריזתו המקורית, תוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע העסקה. (ראה סעיף ביטול עסקה/מכירה)

החנות “שין שין” לא תהיה אחראית  על כל נזק שנגרם עקב שימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים שנרכשו.

החנות לא תישא במישרין ועקיפין למקרה שבו הרכישה של המשתמש לא התקבלה במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתתף לרכוש ו/או לקבל מוצרים.

  • יתכנו הבדלי צבע קלים בין המוצרים לבין התמונות באתר.
  • התמונות נועדו להמחשה בלבד

“שין שין” שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של שין שין ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם “שין שין”.

“שין שין” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות מבצעים ואת הזכות לבצע שינוי במחירי מוצרים. שינוי במחיר המוצר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני השינוי.